V krátkosti o bezorebných technológiach

18. 06. 2012

Vplyv pôdoochranných technológii na pôdu

Príspevky s podobným názvom sa objavujú veľmi často v našich periodikách ako i na stránkach www.bezorebne.cz. V čase keď väčšina poľnohospodárskych podnikov počíta prvé predpoklady výnosov  a pripravuje žatvu by som rád upozornil na niekoľko aspektov v spojitosti s bezorebnými technológiami.  

Bezorebné technológie a organická hmota.

Úvodom je potrebné konštatovať, že zásoba organickej hmoty v intenzívne využívaných pôdach na Slovensku je vo všeobecnosti nízka. V porovnaní s pôdou s prirodzeným pokryvom až o 50 % nižšia. Na Slovensku sa priemerná koncentrácia pôdneho organického uhlíka (ako hlavného prvku organickej hmoty) pohybuje na hodnotách 1-2 %, čo zodpovedá nízkej úrovni. Jedným z faktorov vplývajúcich na straty organickej hmoty formou tzv. “mineralizácie“ je obracanie pôdy a jej ponechanie bez vegetačného krytu alebo mulču i v zimnom období. Cieľom by mala byť snaha organickú hmotu do pôdy dodávať a stabilizovať alebo odbornejšie „sekvestrovať“. Jedným so spôsobov obrábania pôdy podporujúcim sekvestráciu uhlíka a organickej hmoty uznávaným i vo vedeckých kruhoch je dlhodobé využívanie bezorebných systémov hospodárenia, ktoré bolo identifikované ako potenciálna stratégia pre zmiernenie strát uhlíka z poľnohospodárskej pôdy (obrázok). Možným riešením je obrábanie pôdy radličkovými (napr: Tiger AS, Terrano FM) alebo kombinovanými tanierovo-radličkovými strojmi (napr: Tiger MT, Terrano MT), ktoré svojim pôsobením a šetrným nastavením pôdu neobracajú ale premiešavajú s organickými zvyškami v celom profile. Tým je zabezpečený ich rovnomerný rozklad a priaznivé podmienky pre činnosť pôdnych baktérií a život mikroorganizmov.  V neposlednom rade organické zvyšky prispievajú k ochrane pôdy proti vodnej erózii.

 

Bezorebné technológie a voda

Často skloňovaným problémom najmä v súčasnosti je hospodárenie s vodou v pôde. Príkladom je i tohto ročná extrémne suchá sezóna akú nepamätajú aj skúsení niekoľko roční praktici. To je jasný signál kam sa budú uberať podmienky pestovania kultúrnych plodín v strednej Európe. Riešením je pôdu čo najmenej otvárať a vysušovať a čo najmenej do nej vstupovať neúmerným počtom prejazdov neraz veľmi ťažkej techniky v nesprávnom čase. Obrovským a ťažko riešiteľným problémom je vodná erózia, ktorou je postihnutých takmer 40 % poľnohospodársky využívaných pôd, čo je v plošnom vyjadrení približne 957 000 ha. Riešením je využívanie správnej (bezorebnej) agrotechniky, osevných postupov a protierózne usporiadanie pôdneho fondu. Z vodou súvisí i problém aktuálny nie len v slovenských podmienkach a tým je utlačenie pôdy.     

Bezorebné technológie a kompakcia pôdy

Kompakcia alebo jednoduchšie utlačenie pôdy môže vznikať dvoma spôsobmi. Primárne je to prirodzený proces najmä ílovito-hlinitých až ílovitých pôd a sekundárne je to vplyvom nesprávneho obrábania a to najmä využívaním ťažkej mechanizácie za nevhodných vlahových podmienkach. Nesporne bol dokázaný i nepriaznivý vplyv dlhoročnej orby v rovnakej hĺbke čím vzniká rôzne nazývaná utužená vrstvička tzv. „podorničná podlaha“. Tá býva zväčša príčinou zvyšovania intenzity vodnej erózie a odnosu vrchnej časti pôdneho profilu predovšetkým na svahovitých pozemkoch. Na rovinách sa tento jav prejavuje iným spôsobom. V období zrážok dažďová voda nemá ako cez utuženú vrstvičku vsiaknuť do hlbších vrstiev a tak sa stretávame so zamokrenými miestami. V období sucha býva problémom porušená prirodzená kapilarita pôdy kedy sa voda nedokáže dostať ku koreňom rastlín v kapilárach a korene rastlín nie sú tak silné aby boli schopné touto vrstvou preniknúť. Najjednoduchšie sa vyjadruje hodnotou objemovej hmotnosti. Na grafe (obrázok 2) je vidieť zvýšené hodnoty v oranom variante na pokuse realizovanom v Kalnej nad Hronom. Riešením je ku každej pôde pristupovať osobitne a identifikovať v akých hĺbkach je optimálne pôdu spracovávať. Či plytko (radličkou ClipOn), hlbšie (napr. radličkou MulchMix) alebo kde je potrebné pôdu hlboko prekypriť bez efektu miešania (napr. radličkou LD).